Προϊόντα

RIS / PACS / Τηλεϊατρική / PACS Elements

PACS Elements

Η σειρά PACS Elements αποτελείται από προϊόντα και λύσεις διαχείρισης ιατρικών-απεικονιστικών πληροφοριών και εικόνων που σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία και γνώση μας, διευκολύνουν, επεκτείνουν και ολοκληρώνουν τη ψηφιακή ροή εργασίας.

Τα συστήματα της σειράς PACS Elements μπορούν είτε να εξυπηρετήσουν μεμονωμένες ανάγκες ψηφιακής διαχείρισης, είτε να αποτελέσουν τμήμα μίας ολοκληρωμένης λύσης RIS/PACS, είτε να ενσωματωθούν και να επεκτείνουν μία ήδη υπάρχουσα λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης.

Η σειρά PACS Elements απαρτίζεται από τις ακόλουθες λύσεις:

Διανομή εικόνων

Συστήματα εγγραφής ιατρικών εικόνων και διαγνώσεων σε CD/DVD για τη διανομή αποτελεσμάτων με δυνατότητα επεξεργασίας ή και την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

Σύστημα μεταφοράς & επεξεργασίας ιατρικών εικόνων μέσω τοπικού δικτύου ή Web/internet σε κοινούς Η/Υ, iPAD και iPhone για εφαρμογές όπως τη διανομή αποτελεσμάτων εντός ενός οργανισμού (όπως σε κλινικές) ή την εξ’αποστάσεως υποστήριξη/διάγνωση (όπως αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών)

Ψηφιοποίηση

Σάρωση ακτινολογικών ή και μαστογραφικών film και μετατροπή τους σε ψηφιακές εικόνες μορφής DICOM για την περαιτέρω αρχειοθέτησή τους ή επεξεργασία τους.

Ψηφιοποίηση Video και μετατροπή σε DICOM, δυναμικών ή και στατικών λήψεων από αναλογικά μηχανήματα (όπως ακτινοσκοπικά, αγγειογράφους, υπέρηχους ενδοσκόπια, μικροσκόπια, κάμερες βιντεο) για την περαιτέρω αρχειοθέτησή τους ή και επεξεργασία τους.

Σάρωση εντύπων (όπως παραπεμπτικά, σημειώματα, γραφήματα) με ταυτόχρονη μετατροπή τους σε μορφή DICOM για την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων.

Αρχειοθέτηση και μετατροπή ψηφιακών εγγράφων όπως pdf, doc, excel, ppt, σε μορφή DICOM για την ενσωμάτωσή τους σε σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων.

Διασύνδεση

Διασύνδεση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (HIS) και συστημάτων διαχείρισης απεικονιστικών πληροφοριών (RIS) ή αρχειοθέτησης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων (PACS) βάσει πρωτοκόλλων HL7-DICOM για το συγχρονισμό βάσεων δεδομένων καθώς και τη μεταφορά λιστών εργασίας και δημογραφικών στοιχείων ασθενών σε απεικονιστικά συστήματα

Ταυτοποίηση εισερχομένων CD/DVD ιατρικών εικόνων για το συγχρονισμό δημογραφικών στοιχείων με σύστημα αρχειοθέτησης & επεξεργασίας επιτρέποντας-διευκολύνοντας τις συγκριτικές μελέτες εικόνων

Ποιοτικός έλεγχος παραγόμενων ιατρικών εικόνων από απεικονιστικά συστήματα με εξειδικευμένες δυνατότητες επεξεργασίας όπως την ανωνυμοποίηση εικόνων, το διαχωρισμό και την ανακατανομή των εικόνων μιας εξέτασης, την απόκρυψη τμημάτων της εικόνας, τη διόρθωση/αλλαγή δημογραφικών στοιχείων των εικόνων κ.α.

Επεξεργασία & κλινικές εφαρμογές

Εξειδικευμένες κλινικές εφαρμογές και προγράμματα ανάλυσης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων για τομείς όπως: ακτινολογίας, καρδιολογίας, ογκολογίας, νευρολογικής, πνευμονολογικής , ορθοπεδικής, προεγχειριτικού σχεδιασμού κ.α.

Ασφάλεια

Επέκταση χωρητικότητας σταθμών επεξεργασίας ή συστημάτων αρχειοθέτησης και λήψη αντίγραφων ασφαλείας ιατρικών εικόνων

Εφεδρικοί σταθμοί επεξεργασίας & αρχειοθέτησης